Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Μαζί για Δουλειά» στο Δήμο Καλλιθέας


Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 'Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ορίζοντες Απασχόλησης
Μέλη σύμπραξης: Αθηναϊκή Αναπτυξιακή- Σύμβουλοι Διοίκησης και Ανάπτυξης Α.Ε. (συντονιστής), Δήμος Καλλιθέας, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας- ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α. και Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε..

Κύριο στοιχείο για το έργο, αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και των επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και υποστηρίζονται μέσω των δυνατοτήτων του έργου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Ωφελούμενοι του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στην Καλλιθέα, θα είναι 100 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. που εντάσσονται στις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αμ.Ε.Α., Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια).

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή Ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Μαζί για Δουλειά».

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.