Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Δημιουργικοί Μεταμορφισμοί στην Αγορά Εργασίας» στο Δήμο Μεταμόρφωσης


Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», Δράση 3: τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες, κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Θεματικός άξονας προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο & το υπουργείο εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 'Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Δικαιούχος φορέας: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνέργια για τη Μεταμόρφωση
Μέλη σύμπραξης: Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών PCM Ε.Π.Ε. (συντονιστής), Δήμος Μεταμόρφωσης, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη- ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α., Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε., Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής- Πειραιώς, 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική Α.Ε. και το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας.

Κύριο σημείο της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους (business driven networking). Το Σχέδιο Δράσης βασίζεται στη δυναμική της περιοχής παρέμβασης και έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συστάδων ΜΜΕ μέσω καινοτόμων μεθόδων αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες ιδιαίτερα στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή Ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ (ΕΚΟ) «Δημιουργικοί Μεταμορφισμοί στην Αγορά Εργασίας».

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Πρόσκληση για το εργαστήριο διαβούλευσης: "Δημιουργικοί μεταμορφισμοί στην αγορά εργασίας".


Παράταση υποβολής αιτήσεων ως τις 17/1/2014.