Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης


Πρόγραμμα Δημιουργία Εθνικού Δικτύου 'Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική 'Ενταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, Σχέδιο Δράσης για τη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας»

Αναθέτων οργανισμός: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 'Αλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Δικαιούχος φορέας: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)
Μέλη σύμπραξης: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Δήμοι Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πευκής
Περίοδος υλοποίησης: 2012- 2014

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από επιμέρους ενέργειες, που εντάσσονται σε τέσσερις θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Αξιοπρεπής Διαβίωση (στέγαση, σίτιση και πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκης), Υγεία και Περίθαλψη, Εργασιακή Επανένταξη, Πληροφόρηση & Προσωπική Ενδυνάμωση. Προβλέπεται η δημιουργία ή και η συνέχιση λειτουργίας των κατωτέρω 7 Δομών:
1) Κοινωνικό παντοπωλείο
2) Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής
3) Δομή παροχής συσσιτίων
4) Κοινωνικό φαρμακείο
5) Δημοτικός λαχανόκηπος
6) Τράπεζα χρόνου
7) Γραφείο διαμεσολάβησης

Στις δομές αυτές θα απασχοληθούν συνολικά 33 άτομα. Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών είναι τουλάχιστον 750 Κάτοικοι των συμμετεχόντων Δήμων που ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού: άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια. Η λειτουργία των συγκεκριμένων Κοινωνικών Δομών στην περιοχή υλοποίησης, είναι απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελουμένων για στέγαση και σίτιση, παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, δημιουργική ενεργοποίηση τους, πληροφόρηση και προσωπική ενδυνάμωση. Για τη δημιουργία νέων ή και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών δημιουργούνται 33 θέσεις απασχόλησης για άνεργους νέους έως 30 ετών.

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή Ωφελουμένων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής
& Λυκόβρυσης- Πεύκης
Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 28/12/2012 έως τις 07/01/2013.
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης


Ανακοινώθηκαν σήμερα 15/1/2013 τα οριστικά αποτελέσματα  της διαδικασίας πρόσληψης ωφελουμένων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης


1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
4. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ


Επαναπροκήρυξη Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 22/01/2013 έως τις 31/01/2013.
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣΑποτελέσματα επαναπροκήρυξης Δικτύου Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης για τη θέση του φαρμακοποιού

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


Τελικά αποτελέσματα επαναπροκήρυξης Δικτύου Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης για τη θέση του φαρμακοποιού
Ανακοινώθηκαν σήμερα 08/02/2013 τα οριστικά αποτελέσματα της επαναπροκήρυξης για τη θέση του φαρμακοποιού στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης για τη θέση του φαρμακοποιού.

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ 1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ


Δημοσίευση πρόσκλησης για τη Συμμετοχή των 'Αμεσα Ωφελουμένων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης


Δημοσιεύεται σήμερα 26/2/2013 η Πρόσκληση για τη Συμμετοχή των  'Αμεσα Ωφελουμένων στο "Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης".

  1. Πρόσκληση άμεσα ωφελουμένων 26/2/2013
  2. Δελτίο τύπου
  3. Δικαιολογητικά
  4. Έντυπο αίτησης
  5. Υπεύθυνη δήλωση


Παράταση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης 'Αμεσα Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης - Πεύκης».

         1.  Ανακοίνωση
         2.  Δελτίο τύπου


Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή υπεργολάβου υλοποίησης των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Ανακοίνωση για την υποβολή  Αιτήσεων Ένταξης 'Αμεσα Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής, Λυκόβρυσης - Πεύκης».

1. Ανακοίνωση
2. Ανακοίνωση για τη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου


Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 05/07/2013 έως τις 19/07/2013.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
4. ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ΟΡΊΖΕΤΑΙ έως τις 30/09/2013.

1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (από 3/9/2013 έως 30/9/2013)
2. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (από 11/9/2013 έως 30/2013)Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού)


Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 4/10/2013 έως τις 18/10/2013.

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 628/3-9-2013)
2.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (2 θέσεις φαρμακοποιών)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 22/10/2013 έως τις 30/10/2013.

1.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (2 θέσεις φαρμακοποιών)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 1/11/2013 έως τις 8/11/2013.

1.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (2 θέσεις φαρμακοποιών)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 11/11/2013 έως τις 22/11/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΑΡ.728-11/11/2013)


Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 28/11/2013 έως τις 13/12/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 19/12/2013 έως τις 10/01/2013.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 13/01/2014 έως τις 22/01/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 23/01/2014 έως τις 03/02/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 04/02/2014 έως τις 13/02/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 17/02/2014 έως τις 07/03/2014.

1.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 10/03/2014 έως τις 31/03/2014.

1.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 09/04/2014 έως τις 30/04/2014.

1.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)


Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 06/05/2014 έως τις 31/05/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 18/06/2014 έως τις 30/06/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)


Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 18/07/2014 έως τις 31/08/2014.

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ή ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης-Πεύκης (1 θέση Στελέχους Κουζίνας/Εστίασης)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 420/04-08-2014)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης-Πεύκης (1 θέση φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 413-18-08-2014)
Οι Κοινωνικές Δομές Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης-Πεύκης στο 1ο Φεστιβάλ Τέχνης & Δημιουργίας του Δήμου Μεταμόρφωσης


Οι Κοινωνικές Δομές Μεταμόρφωσης (Γραφείο Διαμεσολάβησης, Τράπεζα Χρόνου, Υποδοχή Αστέγων και Κοινωνικό Φαρμακείο) και Λυκόβρυσης-Πεύκης (Δημοτικός Λαχανόκηπος) συμμετείχαν στο 1ο Φεστιβάλ Τέχνης και δημιουργίας του Δήμου Μεταμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Μεταμόρφωσης στις 12-14 Σεπτεμβρίου το οποίο και ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς ο κόσμος αγκάλιασε τόσο τις εκθέσεις στο εσωτερικό του Συνεδριακού κέντρου όσο και τις παραστάσεις στο εξωτερικό θέατρο.

Στο Φεστιβάλ έλαβαν μέρος 40 εικαστικοί από τον χώρο της φωτογραφίας, της ζωγραφικής, της χαρακτικής, του κοσμήματος, της αγιογραφίας, της ξυλοτεχνικής, της μεταλλοτεχνίας, της pop art, του batik, της κατασκευής μαριονέττας και της αγγειοπλαστικής, οι οποίοι είχαν τη ευκαιρία να εκθέσουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες στο ευρύ κοινό στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Μεταμόρφωσης. Σε παράλληλες δραστηριότητες του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν συναυλίες με τα συγκροτήματα “ΟΝΑΡ”, “DUO ΠΟΛΥΧΟΡΔΟ”, “ΕΦ.ΕΜ”, και “ΣΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ”.

ΑΦΙΣΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Προκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης - (1 θέση Ιατρού)

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 1/04/2015 έως τις 20/04/2015.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 16/07/2015 έως τις 31/07/2015.


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ.

Σχετικώς με την πρόσκληση πρόσληψης ωφελούμενων για το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ» που αναρτήθηκε στις 15/07/2015 και έληγε στις 31/07/2015, ενημερώνουμε πως παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή, 21/08/2015.


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Θέσεων για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Ηρακλείου Αττικής & Λυκόβρυσης- Πεύκης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 28/1/2016 έως τις 11/02/2016.


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ