ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CULSTAGE


Η ΕΠΕΚΣΑ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, δικαιούχος του έργου CULSTAGE (Πλήρης Τίτλος: STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-AGreeceBulgaria 2014-2020” προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών έρευνας και συγγραφής αποτελεσμάτων αυτής, που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στα γραφεία μας, εντύπως και σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΚΣΑ (www.epeksa.gr).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ