ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) ως Δικαιούχος της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» (MIS) 5003683

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» θα απασχοληθούν ένα (1) άτομο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (συντονιστής), ένα (1) άτομο ΔΕ Μάγειρας, ένα (1) άτομο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και ένα (1) άτομο ΥΕ Βοηθός Μάγειρα. Ολόκληρη η ανακοίνωση, τα παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται: α) από τα γραφεία του φορέα μας στην Δ/νση Κλεισόβης 12 Αθήνα β) στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.epeksa.gr). Αναλυτικές πληροφορίες και επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την ανακοίνωση παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας και στο τηλέφωνο 210-3303060, τις ώρες  10:00 – 14:00.

Δεν θα δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στην τεκμηρίωση της εμπειρίας καθώς από τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν η εμπειρία αυτή αφορά σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 30/4/2017 έως 9/5/2017 και ώρες 10:00 – 12:00 είτε αυτοπροσώπως, στα Γραφεία του Φορέα μας Κλεισόβης 12 Αθήνα, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ.106 77 ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στον φορέα «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»


1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2017

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

3. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 HY

4. ΑΙΤΗΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1 / 2017

1.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑ

4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘ ΜΑΓΕΙΑ

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ